نورپردازی نمای جنوبی مجموعه فرمانیه مال

https://arp.lighting/
https://arp.lighting/
https://arp.lighting/
https://arp.lighting/
  • کارفرما : جناب آقای انصاری
  • مکان اجرا : فرمانیه -خیابان آقایی

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرى ﻓﺮﻣﺎﻧﯿﻪ با مساحت ۳۰۰ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮبع

ﯾﮑﻰ دﯾﮕﺮ از ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻋﻈﯿﻢِ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ

ﮐﻪ در ﯾﮑﻰ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻗﺪﯾﻤﻰ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎى ﺗﻬﺮان در ﺣﺎل اﺣﺪاث اﺳﺖ

واﻗﻊ در ﻣﺤﻠﻪ اى ﻧﺎﻣﻰ در ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

اجرای نورپردازی این مجموعه در چند بخش توسط شرکت آریا روناک پارسه طراحی و اجرا شده است.

اطلاعات تماس :

خیابان فرمانیه
۰۲۱-۲۶۱۲۰۰۸۳
https://arp.lighting/