تاثیر نور

articles

اثرات سه گانه نور بر انسان

اثرات سه گانه نور بر انسان (بیولوژیک، بصري و احساسی)     بینایی، حسی است که چشم و مغز در آن نقش دارند، چشم نور را از صحنه نظاره شده دریافت کرده و به سیگنالهایی تبدیل مینماید که از طریق اعصاب نوری به مغز ارسال میشود. سپس مغز سیگنالهای دریافت شده را پردازش نموده و […]